General Terms and Privacy Policy

1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.09.2019.

2. Prevádzkovateľ a užívateľ

3. Uzatvorenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Odberateľom a Poskytovateľom vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru (ďalej len “Objednávka”) v elektronickej forme na internetovej stránke Poskytovateľa. Objednávka obsahuje špecifikáciu objednávaných služieb a ich cenu, ktorú je Odberateľ povinný Poskytovateľovi za služby zaplatiť. Údaje vyplnené Objednávateľom v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Objednávateľ odoslaním Objednávky akceptuje tieto OP.

4. Poskytované služby

Na tomto webe sú poskytované služby zamerané na vytváranie online dotazníkov v prostredí internetu. Slúžia na zber a základné vyhodnotenia zozbieraných údajov. V prípade potreby sú poskytované aj administračné alebo programátorské práce suvisiace s týmito službami.

5. Podmienky vytvárania on-line dotazníkov

6. Záruky, náhrada škody

7. Zrušenie objednávky a registrácia užívateľa

8. Ochrana osobných údajov

Dotazníková služba umožňuje registrovaným užívateľom vytvárať internetové dotazníky, zbierať odpovede od respondentov, stiahnuť si ich v podobe surových dát alebo ich nechať automaticky vyhodnotiť pomocou štatistických funkcií. Vytvorené dotazníky môžu byť na základe formulácie otázok a spôsobu distribucie dotazníkov buť anonymné alebo neanonymné, výsledky vyplnených dotazníkov môžu byť verejné pokiaľ si zadávateľ zvolil pri vytvorení dotazníka ich zverejnenie. V prípade neanonymných dotazníkov sa prevádzkovateľ stáva spracovateľom osobných údajov a zadávateľ správcom osobních údajov. Povinnosťou zadávateľa je k takýmto dotazníkom pripojiť vlastné zásady spracovania osobných údajov. Okrem vytvárania dotazníkov, služba umožňuje užívateľom dostávať newsletter a jednorázové notifikácie.

Subjektami osobných údajov sú zadávatelia dotazníkov, respondenti neanonymných dotazníkov, odoberatelia newsletrov, a vo všeobecnosti návštevnici tohoto webu a služby.

Všetky odpovede respondentov sú v predvolenom nastavení úplne anonymné, u vyplňovaných dotazníkov nie je dokonca uvedená ani IP adresa respondenta v čitateľnej podobe (u dotazníka je len uložený iba tzv. "MD5 hash" vygenerovaný na základe IP adresy, čísla dotazníka a dlhé "soli"; tento MD5 hash je použitý iba pre prípadnú ochranu pred viacnásobným vyplnením dotazníka z jedného počítača; na základe znalosti MD5 hashe vyplneného dotazníka nie je možné bez zvýšeného úsilia zistiť pôvodnú podobu IP adresy ani napr. spojiť odpovede na dva rôzne dotazníky urobené z jedného počítača; MD5 hash je použitý iba pre zaistenie funkcie "ochrana pred viacnásobným vyplnením" a nie je poskytnutý ani Zadávateľovi dotazníka).

Aj keď je väčšina vytváraných dotazníkov z vyššie uvedených dôvodov anonymná, niektoré dotazníky môžu byť tzv. "Neanonymné" - v takom prípade je Prevádzkovateľ spracovateľom osobných údajov týchto neanonymných respondentov a Zadávateľ dotazníka Správcom osobných údajov. Spracovanie dát sa v takomto prípade riadi zásadami, ktoré u dotazníka zverejní Zadávateľ dotazníka.

Dotazník sa môže stať neanonymním buď tým, že jednou z otázok dotazníka bude dotaz na nejaký osobný / identifikačný / kontaktný údaj (typu e-mailová adresa), alebo ak bude pri distribúcii dotazníka do adresy dotazníka pridaný identifikačné token (tento token sám o sebe neobsahuje žiadne čitateľné osobné údaje, ale slúži ako kľúč k priradenie vyplneného dotazníka ku konkrétnej osobe).

Ak je neanonymný dotazník súčasne verejným dotazníkom, stanú sa odpovede súčasťou archívu výsledkov na stránkach prevádzkovateľa.

Práva neanonymných respondentov sa riadi predovšetkým Zásadami spracovania osobných údajov, ktoré pri dotazníku zverejní Zadávateľ dotazníka. Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za úniky osobných údajov, ktoré spôsobí Zadávateľ neanonymných dotazníkov.

Otázky na osobné / identifikačné / kontaktné údaje sú u verejných dotazníkov v rozpore s Obchodnými podmienkami. Pokiaľ na takúto otázku u dotazníka narazíte, informujte prosím Prevádzkovateľa na e-mail info@surveyokay.com - dotazník bude bez zbytočného odkladu zmazaný alebo prepnutý do skrytého režimu (Prevádzkovateľ vykonáva len náhodné kontroly dodržiavania tohto pravidla).

Na stránkach poskytovateľa sú používané nástroje tretích strán a to Google Analytics, Google Adsense, Mouseflow a podobne. Tieto služby využívajú súbory COOKIES a ukladajú informácie o správaní návštevníkov ako aj IP adries. Neukladajú však odpovede respondentov. V prípade ak nechcete aby tieto nástroje ukladali súbory COOKIES zablokujte si súbory COOKIES v prehliadači.

Pri každom vyplnenom dotazníku poskytovateľ okrem dát vyplnených v dotazníku ukladá aj čas odoslania dotazníka a kryptovanu IP adresu respondenta.
IP adresa ako aj ďalšie dostupné informácie môžu byť odovzdané orgánom ktoré sú činné v trestnom konaní v prípade ak si ich vyžiadajú.
IP adresy sú ukladané výlučne pre potreby systémov poskytovateľa, a nie sú sprístupnené odberateľom

Vypísaním objednávký Objednávateľ potvrdzuje že ním zadané údaje sú správne presné a pravdívé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom. Údaje sú v rozsahu meno, priezvisko, nazov firmy, adresa, e-mail a telefonne číslo.

Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje Objednávateľa (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné poskytnuté osobné údaje) neposkytnúť tretej osobe bez Objednávateľovho výslovného súhlasu s výnimkou:

Práva subjetov údajov:

9. Práva a povinnosti užívateľa

10. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu užívateľa tieto obchodné podmienky (VOP) a cenník. O zmene obchodných podmienok bude prevádzkovateľ informovať vrámci dotazníkového informačného systému. Objednávateľ právo zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, najneskôr však 20 dní od zmeny obchodných podmienok.